top of page

Mida me usume

Elujõe kogudus on Piiblile rajatud kogudus. See tähendab, et meie tõekspidamiste ja meie eluviisi aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi raamatud ning piibellikud põhimõtted. Tuginedes Pühakirjale, me usume järgmist: 

Piibel
Piibel on vääramatu Jumala Sõna ning kõrgeim autoriteet pääste- ja kristliku eluviisi küsimustes (2. Timoteusele 3:15-17).

Jumal
On olemas üks Jumal, kes on end ilmutanud  Isana, oma pojas Jeesuses Kristuses ning  Püha Vaimuna.  Jeesus Kristus on Jumala ihulik kuju. Ta on nii Jumal, kui ka inimene (4.Moosese 6:4,  Efeslastele 4:4-6,  Koloslastele 2:9, 1. Timoteusele 3:16). 

Patt ja pääste 
Kõik inimesed on patused ja vajavad päästet. Pääste tuleb armu läbi usu kaudu Jeesuse Kristuse lunastusohvrisse. (Roomlastele 3:23-25 ja 6:23, Efeslastele 2:8-9) 

Evangeelium
Evangeelium ehk rõõmusõnum on see, et Jeesus suri meie pattude eest, ta maeti, kuid ta tõusis surnuist. Me allume evangeeliumile (2. Tessalooniklastele 1:8, 1. Peetruse 4:17) meeleparanduse (surmates patu) ja veeristimise läbi Jeesuse Kristuse nimesse (vana loomuse matmine) ning vastu võttes Püha Vaimu anni (ülestõusmine) (1. Korintlastele 15:1-4, Apostlite teod 2:4 ja 37-39, Roomlastele 6:3-4). 

Kristlik eluviis
Kristlastena oleme kutsutud armastama Jumalat ja inimesi, järgima püha eluviisi nii seesmiselt, kui väliselt ning rõõmuga Jumalat ülistama. Vaimu üleloomulikud annid, s.h. tervendamine, on mõeldud ka kaasaja kogudusele (Markuse 12:28-31; 2. Korintlastele 7:1, Heebrealastele 12:14, 1. Korintlastele 12:8-10).

Tulevik
Jeesus Kristus tuleb taas ning võtab oma koguduse endaga kaasa.  Lõpuaegadel leiab aset viimne ülestõusmine ja viimne kohtumõistmine. Õiglased pärivad igavese elu ja patused igavese surma (1. Tessalooniklastele 4:16-17, Ilmutuse 20:11-15).

bottom of page